Eva Solo A/S

Code of conduct

Indholdsfortegnelse

  1. Overholdelse af lovgivning
  2. Forbud mod corruption og bestikkelse
  3. Respekt for basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  4. Forbud mod børnearbejde
  5. Sundhed og sikkerhed for arbejdstagere
  6. Gennemsigtighed

Eva Solo er opmærksom på de udfordringer der er ved globalisering, og målet med denne Code of Conduct er at reducere, og så vidt muligt undgå, at have negativ indflydelse på mennesker og omgivende miljø. Eva Solo opfylder principperne I denne Code of Conduct, og kræver at vores leverandører – såvel som samarbejdspartnere, hvor det er relevant – gør det samme, ved at etablere virksomhedspolitikker og ledelsessystemer, der passer til deres sektor og størrelse, for at sikre at kravene I denne Code of Conduct er overholdt.

Denne Code of Conduct baseres på FN´s menneskerettighedskonvektioner, konvektioner om borgerlige og politiske rettigheder, konvektioner om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) konvektioner. Derudover overholder den Amfori BSCIs Code of Conduct samt FSCs Code of Conduct. Den fastlægger et sæt minimumskrav og anvender princippet om at virksomheder tager et ansvar for at overholde og respektere menneskerettigheder.   

Eva Solo og leverandør erklærer hermed:

1 Overholdelse af lovgivning

1.1 at al relevant lovgivning overholdes. Derudover stræbes efter at forbedre bedste praksis indenfor branchen og efterleve internationale standarder, herunder arbejde for at opfylde FN´s 17 Verdensmål.

1.2 at opsætte ledelsessystemer til at monitorere og evaluere arbejdsforholdene for at sikre overholdelse af relevante krav, herunder denne Code of Conduct.

2 Forbud mod korruption og bestikkelse

2.1 at der ikke tolereres nogen form for korruption, afpresning, svig eller bestikkelse, herunder ikke betales til, eller gives anden fordel til, en embedsmand med det formål at påvirke beslutningstagning i strid med loven.

3 Respekt for basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

3.1 at der ikke accepters nogen form for diskrimination, og der i stedet fremmes lige muligheder for alle ansatte uanset hudfarve, race, nationalitet, social baggrund, handicap, civilforhold, seksuel orientering, politisk eller religiøs orientering, køn eller alder;

3.2 at der ydes respekt for alle medarbejders personlige værdighed, privatliv og rettigheder;

3.3 at nægte at ansætte arbejdere imod deres vilje – ingen tvangsarbejde eller menneskesmugling (arbejdsgiveren må ikke kræve identitetspapirer) – arbejdere kan frit flytte og opsige deres kontrakt, skifte arbejdsgiver og vende sikkert tilbage;

3.4 at der ikke tolereres nogen form for uacceptabel behandling af medarbejdere, som psykisk vold, seksuel chikane og enhver voldsadfærd herunder fagter, sprog og fysisk kontakt der er tvangsmæssig, truende, misbrugende eller udnyttende;

3.5 at sikre at der gives rimelig aflønning til alle arbejdstagere (herunder også migranter, seniorer, gravide og nyuddannede), så den gældende nationale lovbestemte mindsteløn overholdes. Den bør være så tæt som muligt på en leveløn;

3.6 at sikre at alle ansate er velinformerede (på deres eget sprog eller et forståeligt spprog) om deres rettigheder og ansvarsområder – dette inkluderer en skriftlig kontrakt med arbejdsvilkår;

3.7 at der ikke spekuleres i usikre ansættelsesforhold, herunder at der ikke bevidst anvendes ansættelsesordninger udenfor det reelle formål fx ved udnyttelse af lærlinge – eller uddannelsesordninger, hvor der ikke er hensigter om at forbedre færdigheder, eller sigte mod regulær ansættelse – der må ikke benyttes sæsonarbejdere eller lignende til bevidst at underminere arbejdstagernes beskyttelse;

3.8 at sikre anstændige arbejdstider ved at overholde det maksimale antal arbejdstimer, der er fastsat i den gældende lovgivning, og sikre retten til hvilepauser på hver arbejdsdag;

3.9 at anerkende, så vidt det er juridisk muligt, retten til kollektive overenskomster og fri sammenslutning af ansatte. Medlemmer af lønmodtagerorganisationer eller fagforeninger må hverken begunstiges eller diskrimineres;

4 Forbud mod børnearbejde

4.1 at der ikke ansættes medarbejdere under 15 år – medmindre de opfylder afsnit 4.2, eller i de lande der er omfattet af udviklingslandenes undtagelser fra ILO konvektionen 138, ikke ansættes medarbejdere under 14 år;

4.2 at – forudsat at det er tilladt i henhold til national lovgivning – der kun ansættes børn mellem 12-15 år til at udføre let og enkelt arbejde et par timer om dagen;

4.3 at der ikke ansættes unge medarbejdere (under 18 år) til at udføre nogen former for arbejde der kan bringe deres sundhed, sikkerhed, moral eller udvikling i fare – herunder at de ikke ansættes til natarbejde;

4.4 at ansættelse af ungarbejdere planlægges under hensyn til deres deltagelse i skolen, hvor det er relevant;

4.5 at være ansvarlig for at beskytte børn for enhver form for udnyttelse.

5 Sundhed og sikkerhed for arbejdstagere

5.1 at tage ansvar for alle medarbejderes sundhed og sikkerhed. Herunder sikre særlig beskyttelse for udsatte personer såsom ungarbejdere, gravide eller handicappede;

5.2 at forebygge farer og sikre bedst mulige forholdsregler for at undgå ulykker og erhvervsbetingede sygdomme;

5.3 at sikre at alle medarbejdere oplæres og uddannes i sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og risici;

5.4 at oprette eller bruge et passende arbejdsmiljøledelsessystem, og have passende arbejdsmedicinsk udstyr tilgængeligt;

5.5 at sikre et godt arbejdsmiljø, herunder sikre tilstrækkelig belysnings- og ventilationssystem (opvarmning og køling), og sikre gratis adgang til rent drikkevand, spise- og hvileområde og hvor det er relevant at give adgang til madlavnings- og madopbevaringsområder;

5.6 at sikre adgang til et passende antal sikre, separate toiletter med papir og håndvaske med sæbe, i alle arbejdsområder.

6 Miljømæssig beskyttelse

6.1 at arbejde for at beskytte miljøet i overensstemmelse med gældende lovgivning og internationale standarder. Herunder arbejde for at undgå eller reducere negative påvirkninger til de omgivende samfund, naturressourcer, klima og miljøet generelt;

6.2 at opsætte politikker eller procedurer der afspejler miljøansvar og respekt for brug af ressourcer – råmaterialer, vand og energi, for at reducere negative miljøpåvirkninger;

6.3 at minimere og reducere enhver form for affald og spild, herunder arbejde for at reducere forbruget af vand, energi og fysiske materialer. Processer i forbindelse med driften, håndtering af udstyr og materialer samt vedligehold skal gennemgås og vurderes med henblik på optimering og overvejelser om materialevalg. Dette gøres for at tage cirkulær økonomi i betragtning indenfor hele driften og udskifte til genanvendte materialer eller lignende tiltag hvor det er muligt;

6.4 at reducere forurening, og vedvarende lave miljøbeskyttende tiltag og forbedringer, herunder identificere og håndtere kemiske materialer, eller andre materialer der udgør en fare hvis de frigives til miljøet med fokus på at sikre håndtering, flytning, opbevaring, genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse sker på forsvarlig og sikker vis;

6.5 at oprette eller anvende et passende miljøledelsessystem til håndtering af luftemissioner, energieffektivitet og affald, herunder både regulært affald, farligt affald og spildevand.

7 Forsyningskæde

7.1 at gøre den bedste indsats for at fremme efterlevelse af denne Code og Conduct blandt sine leverandører og efterleve principperne om ikke at diskriminere mellem valg og behandling af leverandører.

8 Gennemsigtighed

8.1 at reagere hvis noget ikke er i overensstemmelse med denne Code of Conduct og informere relevante parter om kritiske hændelser;

8.2 at give rimelige oplysninger om indvirkninger på forsyningskæden og omgivelserne;

8.3 at offentliggøre en skriftlig menneskerettighedspolitik og/eller overvåge arbejdsmiljøet.