Eva Solo A/S

Code of conduct

Indholdsfortegnelse

  1. Overholdelse af lovgivning
  2. Forbud mod korruption og bestikkelse
  3. Respekt for de grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  4. Forbud mod børnearbejde
  5. Sundhed og sikkerhed for arbejdstagere
  6. Beskyttelse af miljø og klima, samt biodiversitet
  7. Dyrevelfærd
  8. Forsyningskæde
  9. Gennemsigtighed

Formålet med Eva Solos Code of Conduct (CoC) er at reducere og undgå negative påvirkninger på mennesker og vores miljø og klima.. Eva Solo overholder principperne i denne CoC, og stiller krav til at vores leverandører – såvel som samarbejdspartnere, hvor det er relevant – overholder denne CoC. Dette indebærer , at leverandører, såvel som samarbejdspartnere etablerer virksomhedspolitikker og ledelsessystemer, der passer til deres sektor og størrelse, for at sikre at kravene i denne CoC er overholdt.

Eva Solos CoC  er baseret på FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, konvektion om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvektioner. Derudover overholder denne CoC Amfori BSCIs Code of Conduct, samt the Forest Stewardship Council’s Code of Conduct. Den fastlægger et sæt minimumskrav og anvender princippet om at virksomheder tager ansvar for at overholde og respektere menneskerettigheder.   

Eva Solo og Eva Solos leverandører erklærer hermed:

1 Overholdelse af lovgivning

1.1 at overholde relevante internationale og nationale gældende love. Ydermere, stræbe efter at forbedre bedste praksis indenfor branchen og efterleve internationale standarder, herunder arbejde for at opfylde FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for alle.

1.2 at opsætte ledelsessystemer til at monitorere og evaluere arbejdsforholdene for at sikre overholdelse af relevante krav, herunder denne CoC.

2 Forbud mod korruption og bestikkelse

2.1 at der ikke deltages i eller tolereres nogen form for korruption, afpresning, svig eller bestikkelse, herunder enhver betaling eller anden form for fordel ydet af en embedsmand eller anden, med det formål at påvirke beslutningstagning i strid med loven.

3 Respekt for basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

3.1 at der ikke accepters nogen form for diskrimination eller forskelsbehandling, og at der i stedet fremmes lige muligheder for alle ansatte uanset hudfarve, race, nationalitet, social baggrund, handicap, civilforhold, seksuel orientering, politisk eller religiøs orientering, køn eller alder.

3.2 at respektere den enkeltes personlige værdighed, privatliv og rettigheder.

3.3 at nægte at ansætte arbejdere eller få personer til at arbejde mod sin vilje – ingen tvangsarbejde eller menneskesmugling (arbejdsgiveren må ikke opbevare identitetspapirer) – arbejdere kan frit flytte og opsige deres kontrakt eller skifte arbejdsgiver i sikkerhed.

3.4 at nægte at tolerere enhver form for uacceptabel behandling af medarbejdere, som psykisk vold, seksuel chikane og enhver voldelig adfærd herunder fagter, sprog og fysisk kontakt, som er tvangsmæssig, truende, misbrugende eller udnyttende.

3.5 at sikre en rimelig aflønning til alle arbejdstagere (herunder også migranter, seniorer, gravide og nyuddannede), og at garantere den gældende nationale lovbestemte mindsteløn overholdes, som bør være så tæt som muligt på en leveløn.

3.6 at sikre at alle ansatte er velinformeret (på et sprog, der er forståeligt for den enkelte arbejdstager) om deres rettigheder og ansvarsområder – dette inkluderer en skriftlig kontrakt, der angiver arbejdsvilkår.

3.7 at der ikke spekuleres i usikre ansættelsesforhold, herunder at der ikke bevidst anvendes ansættelsesordninger udenfor det reelle formål fx ved udnyttelse af læreplads – eller uddannelsesordninger, hvor der ikke er hensigt om at forbedre færdigheder, eller sigte mod regulær ansættelse fx ved at udnytte sæsonarbejde eller lignende til bevidst at underminere arbejdstagernes beskyttelse.

3.8 at sikre anstændige arbejdstider og at overholde det maksimale antal arbejdstimer, der er fastsat i gældende lovgivning, samt at sikre retten til hvilepauser på hver arbejdsdag.

3.9 at anerkende, så vidt det er juridisk muligt, retten til kollektive overenskomster og fri sammenslutning af ansatte og til hverken forfordele eller diskriminere medlemmer af  lønmodtagerorganisationer eller fagforeninger.

4 Forbud mod børnearbejde

4.1 at der ikke ansættes medarbejdere under 15 år – medmindre de opfylder sektion 4.2, eller, i de lande, der er omfattet af udviklingslandenes undtagelser i ILO-konvektionen 138, ikke ansættes medarbejdere under 14 år.

4.2 at – forudsat at det er tilladt i henhold til national lovgivning – der kun ansættes børn mellem 12-15 år til at udføre let og enkelt arbejde et par timer om dagen.

4.3 at der ikke ansættes unge medarbejdere (under 18 år) til at udføre enhver form for arbejde der kan bringe deres sundhed, sikkerhed, moral eller udvikling i fare – herunder at de ikke ansættes til natarbejde.

4.4 at ansættelse af ungarbejdere planlægges under hensyn til deres deltagelse i skolen, hvor det er relevant.

4.5 at beskytte børn mod enhver form for udnyttelse.

5 Sundhed og sikkerhed for arbejdstagere

5.1 at tage ansvar for alle medarbejderes sundhed og sikkerhed. Herunder sikre særlig beskyttelse for udsatte personer såsom ungarbejdere, gravide eller personer med handicap.

5.2 at forebygge farer og sikre bedst mulige forholdsregler for at undgå ulykker og erhvervsbetingede sygdomme.

5.3 at sikre at alle medarbejdere oplæres og uddannes i sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og risici.

5.4 at oprette eller bruge et passende arbejdsmiljøledelsessystem, og have passende arbejdsmedicinsk udstyr tilgængeligt.

5.5 at sikre et godt arbejdsmiljø, herunder sikre et tilstrækkelig belysnings- og ventilationssystem (opvarmning og køling), og sikre gratis adgang til rent drikkevand, spise- og hvileområde og hvor det er relevant at give adgang til madlavnings- og madopbevaringsområder.

5.6 at sikre adgang til et passende antal sikre, separate toiletter med papir og håndvaske med sæbe i alle arbejdsområder.

 

6 Beskyttelse af miljø og klima

6.1 at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og internationale standarder vedrørende miljøbeskyttelse. Dette inkluderer at undgå eller reducere negative påvirkninger på de omgivende samfund, naturressourcer, klima og miljø.

6.2 at minimere og reducere negative miljøpåvirkninger gennem miljøpolitikker og procedurer, der beskytter miljøet og brug af ressourcer som råmaterialer, vand og energi.

6.3 at bidrage positivt til bevarelsen af ​​den biologiske mangfoldighed, bæredygtig anvendelse af dens ressourcer og en retfærdig og ligelig fordeling af ​​genetiske ressourcer. 

6.4 at undgå og adressere nedbrydning af land, hav og ferskvand, herunder skovrydning.

6.5 at minimere og reducere enhver form for affald og spild, herunder forbruget af vand, energi og fysiske materialer. Gennem driftsprocesser og håndtering af udstyr og materialer skal affaldsreduktion til enhver tid vurderes. Ydermere skal miljøhensyn overholdes under produktion, vedligeholdelse og anlægsprocesser, dette inkluderer overvejelser om materiale, konserveringer, genanvendelse og genbrug af materialer for at sikre en mere cirkulær økonomi.

6.6 at minimere miljøforurening, og foretage løbende forbedringer og tiltag som fremmer miljøbeskyttelse, herunder identifikation og håndtering af kemikalier, eller andre materialer, der udgør en fare, hvis de frigives til miljøet. Formålet er at sikre en sikker og forsvarlig håndtering, flytning, opbevaring, genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse. Det betyder bl.a. at uld og bomuld brugt i produktionen skal være økologisk eller certificeret ud fra bæredygtighedsstandarder for at mindske vandforbruget i produktionen, og undgå giftige kemikalier og pesticider i jorden, samt i mad- og vandforsyning. 

6.7 at oprette eller anvende et passende miljøledelsessystem til håndtering af luftemissioner, energieffektivitet og affald, herunder både regulært affald, farligt affald og spildevand.

7 Dyrevelfærd

7.1 at behandle dyr humant og i overensstemmelse med dyrevelfærdslove og -anbefalinger.

7.2 at sikre, at der under ingen omstændigheder praktiseres levende flåning, levende plukning eller levende kogning i forbindelse med produktionen.

7.3 at aldrig benytte materialer som er afledt af arter, der optræder på CITES (konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter) eller IUCN (International Union for Conservation of Nature) lister over truede arter.

7.4 at aldrig praktisere dyreforsøg.

7.5 at kun benytte læder som biprodukt fra dyr, der er opdrættet til fødevareindustrien.

7.6 at aldrig bruge ægte pels, eksotiske skind, skind fra vilde dyr eller knogler i fremstillingen.

7.7 at kun bruge dun som er certificeret fx efter The Responsible Down Standard. 

8 Forsyningskæde

8.1 at gøre den bedste indsats for at fremme efterlevelse af denne CoC blandt sine leverandører og efterleve principperne om ikke at diskriminere med hensyn til leverandørvalg og – behandling.

 

9 Gennemsigtighed

9.1 at handle, hvis noget ikke er i overensstemmelse med denne CoC og informere og formidle resultater eller hændelser til relevante parter om kritiske hændelser eller brud.

9.2 at offentliggøre en skriftlig menneskerettighedspolitik og/eller overvåge arbejdsmiljøet.