Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter (Personuppgiftspolicy) redogör för hur Eva Solo A/S (Eva Solo, oss, vår, vi) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår hemsida, www.evasolo.com (Hemsidan).

1.3 Eva Solo är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Eva Solo kan göras via de kontaktuppgifter som anges under punkt 7.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in, i vilka SYFTEN OCH rättslig grund för behandlingen

2.1 När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Hemsidan, till exempel om vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökkriterier du använder på Hemsidan, din IP-adress, däribland din nätverksplats, samt information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktion, samt att bedriva riktad marknadsföring, däribland återannonsering via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter krävs för att vi ska kunna ta till vara vårt intresse av att förbättra Hemsidan och visa dig relevanta sortiment.

2.1.2 Rättslig grund för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, sjätte artikeln, första stycket, led f.

2.2 När du köper en produkt från eller kommunicerar med oss på Hemsidan samlar vi in de uppgifter du själv lämnar, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransönskemål samt uppgift om från vilken IP-adress beställningen har gjorts.

2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, däribland för att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan vi även behandla för att efterleva krav enligt lag, däribland avseende bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in i detta syfte och för att ta till vara vårt intresse av att förhindra bedrägeri.

2.2.2 Rättslig grund för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, sjätte artikeln, första stycket, led b, c och f.

2.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och var du har anmält dig.

2.3.1 Syftet är att ta till vara vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrevet till dig.

2.3.2 Rättslig grund för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, sjätte artikeln, första stycket, led f.

3. Mottagare av personuppgifter

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer jämte ordernummer och särskilda leveransönskemål vidarebefordras till GLS, Danske Fragtmænd, UPS, Dachser eller annan fraktförare som handhar leveransen av de köpa varorna till dig.

3.2 Uppgifter kan överlåtas till utomstående samarbetspartner, vilka behandlar uppgifterna å våra vägnar. Vi använder utomstående samarbetspartner för bland annat teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring. Dessa företag är databehandlare, agerar enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna för andra syften än för att uppfylla avtalet med oss och är underkastade sekretess avseende dessa. Vi har ingått skriftliga avtal om databehandling med alla databehandlare som behandlar personuppgifter å våra vägnar.

3.3 Tre av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc. och ActiveCampaign LCC är etablerade i USA.

4. Dina rättigheter

4.1 I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter måste vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Rätt till insyn

4.2.1 Du har rätt att när som helst be oss om information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte registreringen har gjorts, vilka kategorier av personuppgifter och av mottagare av uppgifter som i förekommande fall finns samt information om varifrån uppgifterna härrör.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter om dig vi behandlar. Vill du ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till mail@evasolo.com. Du kan bli ombedd att styrka att du är den du ger dig ut för att vara.

4.3 Rätt till rättelse

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du uppmärksammar att det förekommer fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppmanar vi dig att skicka ett skriftligt meddelande till oss så att uppgifterna kan rättas.

4.4 Rätt till radering

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller en del av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna efterleva våra skyldigheter enligt lag eller för att rättsliga krav ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

4.5 Rätt att begränsa behandlingen till lagring 

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast omfatta lagring, till exempel om du anser att de uppgifter om dig som vi behandlar inte är riktiga. 

4.6 Rätt till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du har tillhandahållit oss utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätt att göra invändningar

4.7.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter med avseende på direkt marknadsföring, inbegripet den profilering som görs för att kunna inrikta vår direkta marknadsföring.

4.7.2 Du har vidare rätt att när som helst, på grunder som rör din personliga situation, göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör på grundval av vårt legitima intresse, jmfr. punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätt att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke du lämnat oss avseende viss behandling av personuppgifter. Vill du återkalla ditt samtycke till att få vårt nyhetsbrev kan du när som helst avanmäla dig längst ned i nyhetsbrevet. Du kan även återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på mail@evasolo.com.

4.9 Rätt att klaga

4.9.1 Du har rätt att när som helst lämna in klagomål över vår behandling av dina personuppgifter till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagomål kan bland annat skickas in per e-post till dt@datatilsynet.dk eller per telefon +45 33 19 32 00.

5. Radering av personuppgifter

5.1 Uppgifter som samlats in om din användning av Hemsidan, jmfr. punkt 2.1, raderas senast när du inte har använt Hemsidan på 26 månader.

5.2 Uppgifter som samlats in i anslutning till din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrev återkallas, med mindre vi har någon annan grund för att behandla uppgifterna.

5.3 Uppgifter som samlats in i anslutning till köp du gjort på Hemsidan, jmfr. punkt 2.2, kommer i första hand att raderas fem år efter utloppet av det kalenderår då köpet gjorts. Uppgifter kan emellertid komma att sparas under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller om lagring krävs för att vi ska kunna uppfylla krav enligt lag. För att uppfylla kraven i bokföringslagen sparas bokföringsmaterial i fem år, intill utgången av ett räkenskapsår.

6. Säkerhet

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligen eller obehörigen förstörs, går förlorade, ändras eller försämras samt att obehöriga får kunskap om dem eller att de missbrukas.

6.2 Endast medarbetare som har ett faktiskt behov av att få åtkomst av dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst av dem.

7. Kontaktuppgifter

7.1 Eva Solo A/S är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Hemsidan.

7.2 Har du några frågor eller synpunkter rörande denna Personuppgiftspolicy eller vill du hävda en eller flera av de rättigheter du har och som beskrivs i punkt 4, kan du kontakta:

Eva Solo A/S
Måløv Teknikerby 18-20
DK-2760 Måløv
Tel: +45 36 73 20 60
E-postadress: mail@evasolo.com