FN:s globala mål för hållbar utveckling

Som en del av vårt engagemang i att bidra till en hållbarare utveckling har vi valt ut några av FN:s globala mål för hållbar utveckling och strävar efter att uppnå dem.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Ett av de områden där vi är medvetna om vår inverkan är vår leverantörskedja. För att stötta genomförandet av Mål 8 fokuserar vi på ansvarsfulla leverantörskedjor. Förutom att vi följer vår uppförandekod, har vi ingått medlemskap i Amfori BSCI – ett internationellt system för sociala revisioner i syfte att förbättra arbetsvillkoren i globala leverantörskedjor. Vi vill endast arbeta med leverantörer som minst uppfyller de grundläggande kraven från internationellt erkända standarder. Genom BSCI-plattformen utvärderar vi regelbundet våra leverantörer och stöttar dem i att ge sina anställda ansvarsfulla och trygga arbetsvillkor. Dessutom gör vi allt vi kan för att säkerställa att våra leverantörers produktion sker på ett sätt som inte har negativ påverkan på den lokala miljön.

Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

Mål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Mål 12.6: Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Ytterligare ett viktigt område för Eva Solo är de produkter som vi designar, producerar via tillverkningspartners och placerar på marknaden. I vår produktutveckling finns en stor potential för att bidra till en mer positiv påverkan. Därför har vi initierat ett fokus på hållbar och cirkulär design. Enligt Europeiska kommissionen avgörs cirka 80 procent av en produkts miljöpåverkan redan i designfasen på grund av de material som väljs och hur produkten designas. Vi på Eva Solo har antagit en uppsättning designprinciper som vi kommer att tillämpa i fortsättningen. Därför har vi nu också större fokus på de material som vi använder i våra produkter och vi strävar efter att säkerställa att de är så hållbara och ansvarsfulla som möjligt.

Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15.2: Främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

I linje med Mål 15 har vi satt upp som mål för oss själva att bli FSC®-certifierade. I fortsättningen kommer våra träbaserade produkter vara FSC-certifierade så långt det är möjligt. FSC, Forest Stewardship Council®, är ett internationellt certifieringsorgan för ansvarsfullt skogsbruk. En FSC-certifiering innebär att det trä som används i produkterna kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt som främjar den biologiska mångfalden och ser till att arbetare och lokalbefolkning har det bra, samtidigt som det är ekonomiskt hållbart. Vidare ökar vi vårt användande av pappersbaserade förpackningar från ansvarsfulla producenter.

Klimat

Åtgärder mot klimatförändringar tas upp specifikt i Mål 13, men vår medvetenhet om vårt ansvar när det gäller klimatförändringar och global uppvärmning ingår i vår strävan efter att uppfylla både Mål 12 och 15 eftersom Mål 15 tar upp ansvarsfullt skogsbruk, återställande och bevarande, och Mål 12 tar upp hållbara material och ansvarsfull produktion.

Kontor och lager

Förutom våra insatser för att uppnå FN:s globala mål genomför vi kontinuerligt förbättringar i våra kontors- och lagerlokaler. I början av 2020 ställde vi om till grön energi från vindkraftsproduktion, och våra data och vår hemsida lagras med hjälp av grön energi. Vi fokuserar på att köpa in mer hållbara och ansvarsfulla produkter till våra kontor, och vi har ett återvinningssystem för att säkerställa att vi återvinner så mycket som möjligt från vårt lager. Vidare uppdaterar vi vår medarbetarhandbok så att alla medarbetare känner till våra policier och riktlinjer kring hållbarhet.